Spoločnosť PWC Avis, s.r.o. v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach uspela vo výzve Operačného programu Výskum a inovácie.

Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie výskumno-vývojového centra údržby leteckej techniky a prípravy personálu údržby leteckej techniky pre stanovenie úrovne kvality zručnosti leteckého technického personálu s využitím vytvorených a aplikovaných nových inovačných metód vzdelávania a testovania praktických zručnosti technikov údržby lietadiel kategórie B1 a B2 a s využitím progresívnych informačných technológií.

Názov projektu: Výskumno-vývojové centrum údržby leteckej techniky a prípravy personálu údržby leteckej techniky
Operačný program: 313000 - Operačný program Výskum a inovácie
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 313010 - 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Konkrétny cieľ: 313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry